$130 - $270

Four Kachinas Inn

512 Webber Street
Santa Fe, NM 87505

(505) 982-2550
(888) 634-8782

Host(s): Walt Wyss & Wayne Mainus

Rooms: 6