Burn Brae Mansion

573 High Road
Glen Spey, NY 12737